,, American College of Gastroenterology, vydala aktualizované pokyny pre diagnostiku, manažment a skríning celiakie ( CD ), ktoré zahŕňajú výsledky výskumov uskutočnených od poslednej aktualizácie v roku 2013. Usmernenia ponúkajú odporúčania založené na dôkazoch pre bežné klinické otázky na témy, ktoré zahŕňajú diagnostiku bez biopsie, bezlepkový ovos, používanie probiotík a zariadenia na detekciu lepku. Aktualizácia bola publikovaná v American Journal of Gastroenterology 1. januára 2023.

Na základe vyjadrení autorov je presná diagnóza CD len začiatkom úlohy gastroenterológa. V rámci dispenzarizácie pacientov je potrebný multidisciplinárny prístup, pričom dôležitú úlohu zohrávajú skúsení dietológovia.

Odporúčania pre diagnostiku

Na diagnostiku sa v usmerneniach odporúča ezofagogastroduodenoskopia (EDG) s viacerými biopsiami z duodena. Z oblasti D2,D3- 4 vzorky a 2 vzorky z oblasti bulbu duodena. Toto vyšetrenie má význam aj v diferenciálnej diagnostike iných malabsorpčných porúch a aneropatií.

U detí sa môže diagnostika bez biopsie považovať za spoľahlivú za určitých podmienok. Táto možnosť zahŕňa kombináciu vysokoúčinnej tkanivovej transglutaminázy (TTG), imunoglobulínu A (IgA) – pri viac ako 10 – násobku hornej hranice normálu TTG a pozitíveho nálezu endomysiálnych protilátok (EMA) v dvoch vzorkách krvi. Rovnaké kritériá sa môžu zvážiť aj u symptomatických dospelých, ktorí nie sú ochotní alebo schopní podstúpiť endoskopiu. Uvádza sa, že TTG-IgA a EMA-IgA sú menej presné u detí mladších ako 2 roky. V súčasných usmerneniach sa odporúča, aby testovanie na CD u detí mladších ako 2 roky zahŕňalo TTG-IgA aj DGP-IgG. Pre deti mladšie ako 2 roky je TTG-IgA preferovaným ukazovateľom u tých, ktorí nemajú deficit IgA. U detí s deficitom IgA sa má testovanie vykonať s použitím protilátok na báze imunoglobulínu G (IgG).

Nové odporúčania uvádzajú, že štandardom starostlivosti o pacienta s celiakiou by mal byť rozhovor s dietológom špecializujúcim sa na bezlepkovú diétu a to hneď po stanovení diagnózy, ako aj neskôr po nastavení sa na liečbu, ako podpora dodržiavania bezlepkovej diéty. Počas bezlepkovej diéty môže byť kontrolná horná endoskopia s biopsiou nápomocná pri monitorovaní prípadov, v ktorých nie je dostatočná klinická odpoveď, eventuálne u pacientov s intermitentnými dyspeptickými obtiažami na bezlepkovej diéte. Okrem toho, po spoločnom rozhovore medzi pacientom a gastroenterológom je možné v individuálnych prípadoch zvážiť kontrolnú biopsiu na posúdenie úspešnosti úpravy sliznice tenkého čreva u asymptomatických dospelých, ktorí nemajú príznaky 2 roky po začatí bezlepkovej diéty.

Používanie domácich zariadení na detekciu lepku v potravinách alebo špeciálne biologické laboratória sa neodporúčajú. Tieto zariadenia nie sú kontrolované Úradom pre kontrolu potravín a liečiv a majú problémy s citlivosťou, ktoré môžu viesť k falošne pozitívnym a falošne negatívnym výsledkom. Chýbajú tiež dôkazy o tom, že by používanie takýchto zariadení a laboratórií zlepšovalo dodržiavanie bezlepkového stravovania alebo kvalitu života celiatika.

Hoci dysbióza je znakom celiakie, jej úloha v patogenéze ochorenia a symptomatológii je neistá. Aj z toho dôvodu nie sú dostatočné dôkazy o tom, či probiotiká u celiatikov odporúčať, alebo nie. Probiotiká môžu pomôcť pri funkčných poruchách, ako je syndróm dráždivého čreva, ale pretože probiotiká sa predávajú ako doplnky výživy, bez preskripcie odborníkom, niektoré výrobky môžu obsahovať lepok napriek tomu, že sú označené ako bezlepkové.

Autori odporúčajú bezlepkový ovos ako súčasť bezlepkovej diéty. Zdá sa, že konzumácia ovsa je bezpečná pre väčšinu pacientov s celiakiou, ale môže byť imunogénna u podskupiny pacientov v závislosti od konzumovaných produktov alebo jeho množstva. Vzhľadom na malé riziko imunitnej reakcie na ovsený proteín avenín by sa malo vykonávať monitorovanie tolerancie ovsa prostredníctvom symptómov a sérológie, hoci intervaly monitorovania nie sú jasné.

Usmernenia tiež podporujú očkovanie proti pneumokokovému ochoreniu, pretože dospelí s celiakiou majú výrazne zvýšené riziko infekcie a komplikácií. Očkovanie sa všeobecne odporúča ľuďom vo veku 65 rokov a starším, fajčiarom vo veku 19 – 64 rokov a dospelým so základnými stavmi, ktoré ich vystavujú vyššiemu riziku.

Celkovo usmernenia odporúčajú zvyšovať povedomie o celiakii ale nie sú za masívne skríningy. Mali by sa testovať pacienti s príznakmi, u ktorých existujú laboratórne dôkazy o malabsorpcii, ako aj tí, pre ktorých by celiakia mohla byť liečiteľnou príčinou symptómov. Dodávajú, že tí, ktorí majú prvostupňového rodinného príslušníka, ktorý už má potvrdenú diagnózu, by mali byť tiež testovaní, ak majú príznaky. Asymptomatickí príbuzní by mali testovanie zvážiť.

Ing. Jarmila Kabátová

Nutričný terapeut

Odborná detská ambulancia s.r.o. , Piešťany

Gastroentero – Hepatologické centrum THALION, Bratislava

EndoCorp s.r.o., Trnava

Článok nájdete aj vo vydaní časopisu – ročenke BezLepku 2023, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť vo verzii PDF, nech sa páči link https://www.bezlepku.sk/rocenky/